Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky, žadatele  a uživatele služeb

                                               Společnosti GZCOM s.r.o.

 

1. Obecná ustanovení

Tyto Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele

služeb společnosti GZ COM s.r.o. (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“ nebo též „Zásady“ ) poskytují informace o zpracování osobních údajů společností GZ COM s.r.o., se sídlem Kratochvílova 1275, 41301 Roudnice nad Labem,

IČO  62740920 (dále „GZ COM s.r.o. nebo též „my“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají zpracování osobních údajů zákazníků a uživatelů služeb a sítí elektronických komunikací poskytovaných podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, pokud se jedná o fyzické osoby, a zájemce o tyto služby (dále jen „Vy“).

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a informujeme Vás o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, jak je můžete uplatňovat, a co jsme učinili pro to, abychom Vám pomohli je uplatňovat. Klademe velký důraz na ochranu osobních údajů a transparentnost jejich zpracování. Žádáme Vás proto, abyste se pečlivě se seznámili s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a v případě jakýchkoli dotazů se obrátili na kontaktní osoby v uvedené v těchto Zásadách. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

V Zásadách zpracování osobních údajů může dojít v budoucnosti ke změnám. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů jsou vždy uvedeny na internetových stránkách společnosti na

adrese http://www.gzcom.cz/ochranaudaju/ochrosud.htm.

 

2. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost

GZ COM s.r.o., se sídlem Kratochvílova 1275, 41301 Roudnice nad Labem,

IČO  62740920, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis.zn.: C 8724

Internetová stránka společnosti je http://www.gzcom.cz.

 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost GZ COM s.r.o. jmenovala Rámeš Zdeňka pověřencem pro ochranu osobních údajů. Můžete ji kontaktovat na e-mailové adrese rames@gzcom.cz.

 

4. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost

GZ COM s.r.o. schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti

GZ COM s.r.o. dojít ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údajů:

4.1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

a) akademický titul,

b) jméno a příjmení,

c) název obchodní firmy,

d) rodné číslo nebo datum narození,

e) IČO, DIČ.,

f) adresa trvalého pobytu,

g) adresa sídla nebo místa podnikání,

h) fakturační adresa,

i) adresa zaměstnavatele,

j) identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí,

k) pracovní pozice,

l) identifikační údaje plátce vyúčtování,

m) bankovní spojení.

4.2. Kontaktní údaje

a) kontaktní telefonní £íslo,

b) kontaktní email.

4.3. Údaje o odebíraných službách, využívání služeb, zakoupeném zboží a platební morálce

a) druh a specifikace poskytované služby nebo zboží,

b) objem poskytnutých služeb a jejich cena,

c) informace o platební morálce.

4.4. Provozní a lokalizační údaje

Provozní a lokalizační údaje jsou údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, pro jejich účtování ( datových přenosech,přenesených zprávách a dalších službách poskytnutých ze strany GZ COM s.r.o.), Řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností GZ COM s.r.o..

Jedná se zejména o tyto údaje:

a) adresa datového spojení (např. adresa IP nebo URL),

b) datum a čas začátku a uskutečnění spojení,

c) hardwarová (MAC) adresa koncového zařízení,

d) objem přenesených dat,

e) číslo, název a umístění koncového bodu sítě,

f) typ přístupu k síti.

4.5. Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb

Tyto údaje vznikají při poskytování služeb, které nejsou službami elektronických komunikací, nebo při poskytování služeb  elektronických komunikací nad rámec údajů potřebných pro přenos zprávy uvedených výše. Údaje generované sítěmi při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec provozních a lokalizačních údajů jsou nezbytné pro řešení sporů týkajících se kvality služby,

vyhodnocování a zvyšování kvality sítí a služeb a údržbu sítí.

4.6. Údaje z komunikace mezi GZ COM s.r.o. a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží GZ COM s.r.o. mezi společností GZCOM s.r.o. a zákazníkem či uživatelem sítě, případně s kontaktní osobou zákazníka. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem a dále o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem.

 

5. Účely, právní základy zpracování a doby zpracování osobních údajů.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány vždy na základě relevantního právního základu podle GDPR a v rozsahu nezbytném pro účel jejich zpracování. Níže uvádíme, které Vaše osobní údaje zpracováváme na základě kterého právního základu, za jakým účelem a po jakou dobu.

Služby společnosti GZ COM s.r.o. není možné zákazníkům a uživatelům poskytovat bez zpracování osobních údajů k účelům uvedeným v bodu 5.1 tohoto dokumentu. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely GZ COM s.r.o. nepotřebuje souhlas, jelikož jsou zpracovávány na základě (i) plnění smlouvy se zákazníkem, (ii) plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a (iii) na základě oprávněného zájmu GZ COM s.r.o. spočívajícího v poskytování služeb a ochraně majetku, případně oprávněného zájmu zákazníka na poskytování kvalitních služeb. K jednotlivým účelům je uvedený relevantní právní základ. V souvislosti s níže uvedenými účely GZ COM s.r.o. může zpracovávat základní osobní identifikační údaje a adresní údaje dle bodu 4.1, kontaktní údaje dle bodu 4.2, údaje o odebíraných službách, využívání služeb, zakoupeném zboží a platební morálce dle bodu 4.3, provozní a lokalizační údaje dle bodu 4.4,ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb dle bodu 4.5 a údaje z komunikace mezi GZ COM s.r.o. a zákazníkem dle bodu 4.6.

 

5.1. Jednotlivé účely zpracování osobních údajů zákazníků a uživatelů služeb a sítí GZ COM s.r.o., pokud se jedná o fyzické osoby, při poskytování služeb elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích:

i) zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy u zákazníků a oprávněný zájem u uživatelů, kteří nejsou ve smluvním vztahu se společností GZ COM s.r.o.),

ii) poskytování služeb elektronických komunikací, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy u zákazníků a oprávněný zájem u uživatelů, kteří nejsou ve smluvním vztahu se společností GZ COM s.r.o),

iii) vyúčtování za služby (plnění smlouvy u zákazníků a oprávněný zájem u uživatelů, kteří nejsou ve smluvním vztahu se společností GZ COM s.r.o, např. telefonní číslo a

údaje o vyúčtování jednotlivého uživatele),

iv) výměna údajů mezi provozovateli sítí a poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování (plnění smlouvy u zákazníků a oprávněný zájem u uživatelů, kteří nejsou ve smluvním vztahu se společností GZ COM s.r.o),

v) uchování lokalizačních a provozních údajů a jejich předání oprávněným orgánům, a dále zajištění odposlechů zpráv na žádost oprávněných orgánů podle § 97 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (plnění povinností stanovených právním předpisem) evidence zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací (oprávněný zájem společnosti GZ COM s.r.o).

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro realizaci těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

5.2. Doby zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané na základě právních základů a za účely uvedenými v části 5.1 zpracovává společnost GZ COM s.r.o po následující dobu:

i) u zákazníků služeb GZ COM s.r.o je společnost oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností GZ COM s.r.o

po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností GZ COM s.r.o, případně po dobu sjednanou týkající se doby promlčení práv společnosti GZ COM s.r.o, která nebude delší než 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností GZ COM s.r.o,

ii) v případě zakoupení zboží od společnosti GZ COM s.r.o je společnost GZ COM s.r.o oprávněna zpracovávat základní osobní identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností GZ COM s.r.o po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční

doby na zboží, případně po dobu sjednanou týkající se doby promlčení práv společnosti GZ COM s.r.o, která nebude delší neº 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností GZ COM s.r.o,

iii) v případě jednání mezi společností GZ COM s.r.o a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost GZ COM s.r.o oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 24 měsíců od ukončení příslušného jednání,

iv) faktury vystavené společností GZ COM s.r.o jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy a zakázkové listy,

v) provozní údaje služby je společnost GZ COM s.r.o podle § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, povinna uchovávat do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací.

Pro tento účel společnost GZ COM s.r.o zpracovává provozní údaje služby po dobu 6 měsíců od jejího poskytnutí. Společnost GZ COM s.r.o je dále oprávněna zpracovávat provozní Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti GZ COM s.r.o., se sídlem Kratochvílova 1275, 41301 Roudnice nad Labem, IČO  62740920, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis.zn.: C 8724, www.gzcom.cz, gzcom@gzcom.cz údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána,

vi) podle § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, je společnost GZ COM s.r.o povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a je na požádání povinna je bezodkladně poskytnout

subjektům uvedeným v § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

 

6. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

Společnost GZ COM s.r.o při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti GZ COM s.r.o, mají postavení zpracovatelů, případně dalších zpracovatelů osobních údajů, a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti GZ COM s.r.o a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, účetnictví nebo obchodní zastoupení.

Každý takovým subjektem uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR, ve

které má zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím služeb,sdílíme takto:

6.1. Sdílení se třetími stranami

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími příjemci, kteří jsou v postavení zpracovatelů Vašich osobních údajů: _ se subjekty spravujícími naše IT systémy a poskytujícími IT služby a telematiku za účelem využívání interního software,

_ s dalšími dodavateli, kteří s námi uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, jsou to:

i) DANOP, s.r.o. – vedení účetnictví

Dále Vaše osobní údaje můžeme  sdílet s následujícími příjemci, kteří jsou v postavení samostatných správců Vašich osobních údajů:

_ se státními orgány nebo jinými třetími osobami při plnění povinností dle právních předpisů.

 

6.2. Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí

K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, došlo-li by k tomuto, dojde v souladu s platnou legislativou, zejména v čl. 45 až 49 GDPR.

6.3. Záruky

Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy uzavření takové smlouvy není povinné, například při předávání osobních údajů státním orgánům), které zaručují nejméně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady ochrany osobních údajů. Se zpracovateli mimo území Evropské unie jsme zároveň uzavřeli právní akt, vyžaduje-li to čl. 45 až 49 GDPR.

 

7. Způsob zpracování osobních údajů a zabezpečení

dat Společnost GZ COM s.r.o zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost GZ COM s.r.o vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením,

zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem.

Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit stoprocentní bezpečnost.

 

8. Informace o právech subjekt· údaj·

Podle na°ízení náleží každému subjektu údaj·, tj. každé fyzické osobě, níže popsaná práva. Subjekt údajů je oprávněn uplatňovat tato svá práva u GZ COM s.r.o za předpokladu, že prokáže společnosti GZ COM s.r.o svou totožnost. Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte prosím našeho pověřence prostřednictvím e-mailové adresy rames@gzcom.cz.

Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, na jejichž základě jsme schopní Vás identifikovat. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek zaslán Vámi a zda Vás dokážeme na základě Vámi poskytnutých informací identifikovat. Odpovíme Vám nejpozději do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce podle čl. 12 GDPR.

8.1. Právo na přístup k osobním údajům

V souladu s čl. 15 nařízení má subjekt údajů právo požadovat

přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme. Toto právo zahrnuje právo získat od společnosti:

_ informaci, zda zpracovává jeho osobní údaje,

_ informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údaj· týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového

úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

_ kopii osobních údajů, a to pouze za předpokladu, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Bude-li subjekt údajů žádat nedůvodně nebo nepřiměřeně (např. nepřiměřeně opakovaně), je společnost GZ COM s.r.o oprávněna za kopii osobních údaj· účtovat přiměřený poplatek za vynaložené administrativní náklady nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti GZ COM s.r.o., se sídlem Kratochvílova 1275, 41301 Roudnice nad Labem, IČO  62740920, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis.zn.: C 8724, www.gzcom.cz, gzcom@gzcom.cz

8.2. Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má podle čl. 16 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost GZ COM s.r.o zpracovává. Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli

udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud zjistíte, že jsou Va²e osobní údaje, které zpracováváme,

nepřesné nebo neúplné, a nejste schopni aktualizovat Vaše osobní údaje podle tohoto článku 8.2, můžete o aktualizaci Vašich osobních údajů požádat nás. Ověříme Vaši identitu a Vaše osobní údaje zaktualizujeme.

8.3. Právo na výmaz osobních údaj·

Subjekt údajů má podle čl. 17 nařízení právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Společnost GZ COM s.r.o nemá povinnost vymazat osobní údaje, pokud existují oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních

údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez

zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme (např. pro poskytování služeb, plnění smlouvy aj). V současné době ale nezpracováváme a nechystáme se zpracovávat údaje nad rámec našich zákonných povinností. Údaje,

které zpracováváme z titulu zákona, nemůžeme na Vaši žádost vymazat. Proto by Vaše žádost neměla v současné době velký efekt.

8.4. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vemte prosím na vědomí, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě Vašeho dříve uděleného souhlasu.

V současné době po Vás ale nevyžadujeme žádný souhlas, protože osobní údaje zpracováváme jen na základně zákonných povinností. Pokud by se to v budoucnu změnilo a souhlas jsme k něčemu vyžadovali, budete moci uplatit zde popsané právo.

8.5. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má podle čl. 18 nařízení právo na to, aby

Správce údajů omezil zpracování osobních údajů, které se ho

týkají. Právo na omezení zpracování má pouze ve stanovených

případech, kterými jsou:

_ subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na

dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údaj· ověřit,

_ zpracování je protiprávní a subjekt údaj· odmítá výmaz

osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,

_ správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

_ subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud

nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují

nad oprávněnými důvody subjektů údajů.

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních

údaj·, nap°. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost

nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo

jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními

předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

8.6. Oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 nařízení správce oznamuje všem příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů, bude společnost GZ COM s.r.o informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případ·, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to budete požadovat, poskytneme Vám informaci o těchto příjemcích.

8.7. Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má podle čl. 20 nařízení právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost GZ COM s.r.o o předání těchto údajů jinému správci. Subjekt údajů může toto právo uplatnit pouze ve stanovených případech. Zpracování osobních údajů je prováděno automatizovaně a zároveň je založeno na:

_ souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 nařízení nebo

v případě citlivých údajů na souhlasu uděleném v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení, nebo

_ plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.

Pokud to budete požadovat, zašleme Vaše osobní údaje třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

8.8. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údaj·

Subjekt údaj· má podle čl. 21 nařízení právo vznést námitku

proti zpracování jeho osobních údajů, které společnost GZ COM s.r.o zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. Neprokáže-li se, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost GZ COM s.r.o. ukončí zpracování dotčených osobních údajů na základě námitky bez zbytečného odkladu.

8.9. Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetové stránky: http://www.uoou.cz.

 

9. Aktualizace Zásad ochrany osobních údaj·

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na internetových stránkách společnosti na následujícím odkazu: http://www.gzom.cz/ochranaudaju/ochrosud.htm.

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti GZ COM s.r.o., se sídlem Kratochvílova 1275, 41301 Roudnice nad Labem, IČO  62740920, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis.zn.: C 8724, www.gzcom.cz, gzcom@gzcom.cz

 GZ COM s.r.o., Kratochvílova 1275, 41301 Roudnice nad Labem, IČO: 627 40 920, DIČ: CZ62740920
zapis dne 16.03.1995 do OR vedeného u KOS Ústí nad Labem, spis.zn:  C 8724